Ritueller Akt
Abschnitt: Gefangenschaften
In: Außer Rufweite, 2003, S. 107

*
Ritueller Akt / Acte rituel
Abschnitt: II
In: Traumblöße / Nudité de Rêve. édition bilingue. Traduction de Rüdiger Fischer. Montreuil-sur-Brèche: Éditions des Vanneaux, [2011], S. 72-73