Kellner im Nachkaffeehaus.

Nachlass Prag: Ts. [1930]