[Rez. v.] Karl Koydl. Phönix-Kreise. In: Witiko. Jg. I (1928), S. 84.